Ważniejsze publikacje

 • Witczak H., 2023, Nauka o zarządzaniu. W kierunku systemu syntezy, CeDeWu, Warszawa
 • W. Frąckowiak, L. Skalec, H. Witczak, Kryzys przyspiesza zmiany, Życie Gospodarcze 3/1975
 • W. Frąckowiak, H. Witczak, Wybrane warunki skutecznego sterowania rozwojem przemysłu, zeszyty naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Ekonomiczne i Socjologiczne, seria III, zeszyt 37, Łódź 1979
 • H. Witczak, Czynniki organizacji, w: Z. Kołaczyk, W. Siuda (red.), Ekonomiczne i prawne problemy przedsiębiorstwa uspołecznionego, Wydawnictwo AE Poznań, zeszyty naukowe, seria I, zeszyt nr 101, Poznań 1981
 • T. Mendel, H. Witczak, Projektowanie systemów zarządzania: materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń, Wydawnictwo AE Poznań, skrypty uczelniane, zeszyt nr 314, Poznań 1982
 • H. Witczak, Organizacyjne uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa wobec otoczenia, w: W. Siuda (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce socjalistycznej, Wydawnictwo AE Poznań, zeszyty naukowe, seria I, zeszyt nr 113, Poznań 1984
 • H. Witczak, Polityka kadrowa w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, w: J. Orczyk (red.), Podstawy polityki kadrowej w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa – Poznań 1987
 • H. Witczak, Strukturalne uwarunkowania zachowań podmiotów gospodarczych i ich skutki, w: H. Januszek (red.), Kształtowanie się stanu i struktury organizacyjnej zakładu pracy, Zakład Socjologii AE w Poznaniu, TNOiK Poznań i in., Poznań 1987
 • H. Witczak, Teoretyczno-metodologiczne podstawy zarządzania ochroną środowiska, w: K. Zimniewicz (red.), Problemy organizacji i zarządzania ochroną środowiska w Polsce, PWN, Warszawa – Poznań 1990
 • J. Boroń (red.), H. Witczak, Strategiczne uzależnienia działalności przedsiębiorstw, w: J. Boroń (red.), Strategia zarządzania przedsiębiorstwem, zeszyty naukowe AE Poznań, seria I, zeszyt nr 160, Poznań 1991
 • H. Witczak, Wprowadzenie do projektowania systemów zarządzania, w: J. Boroń (red.), Organizacja i zarządzanie. Wybrane problemy, skrypty uczelniane AE Poznań, zeszyt nr 382, Wydawnictwo AE Poznań, Poznań 1991
 • H. Witczak, Zarządzanie kadrami w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, w: J. Orczyk (red.), Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie. Metody i techniki, Akademos, Poznań 1992
 • H. Witczak, Problemy organizowania prywatyzacji w Polsce, w: J. Majchrzak (red.), Problemy organizacji i zarządzania w procesie przekształceń własnościowych, zeszyty naukowe AE Poznań, seria I, zeszyt nr 209, Wydawnictwo AE Poznań, Poznań 1993
 • H. Witczak, Metodyka podstaw formułowania strategii przedsiębiorstwa, w: T. Mendel (red), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE Poznań, zeszyty naukowe, seria I, zeszyt 236, Poznań 1995
 • H. Witczak, Systematyzacja teorii organizacji i zarządzania, w: K. Zimniewicz (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, zeszyty naukowe 33, Poznań 2003
 • H. Witczak, Implementacja w zarządzaniu strategicznym, w: E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk (red.), Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE Poznań, zeszyty naukowe 43, Poznań 2004
 • E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004
 • K. Zimniewicz, H. Witczak, P. Banaszyk, T. Mendel, Natura nauk o zarządzaniu, AE w Poznaniu, Wydział Zarządzania – Studia doktoranckie, zeszyt I, Poznań 2005.
 • H. Witczak, U podstaw twierdzeń nauki o zarządzaniu, w: M. Sławińska (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 135 – 151.
 • H. Witczak, Naukowy status nauki o zarządzaniu, w: M. Trocki, S. Gregorczyk (red.), Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 13 – 33.
 • H. Witczak, Przedsiębiorstwo – system gospodarujący, w: K. Zimniewicz (red.), Współczesne problemy organizacji i zarządzania, Zeszyty Naukowe 79, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 31 – 49.
 • H. Witczak, Problem naukowy jako podstawa aktywności naukowej w nauce o zarządzaniu, w: K. Zimniewicz (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, Zeszyty Naukowe 81, Wydawnictwo Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 605 – 615.
 • H. Witczak, Podstawowe problemy zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, w: K. Krzakiewicz (red.), Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe 86, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 156-166.
 • E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, wyd. II, Warszawa 2007.
 • H. Witczak, Nauka o zarządzaniu a nauka o ekonomii, Współczesne Zarządzanie, nr 3/2007.
 • H. Witczak, Istota systemu zarządzania przedsiębiorstwem w literaturze, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2007.
 • H. Witczak, Strategiczny sukces przedsiębiorstwa, w: Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, tom 2, prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania UG, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2007.
 • M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008.
 • H. Witczak, Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, WN PWN, Warszawa 2008
 • H. Witczak, Zarządzanie zmianą – zmiana zarządzania, w: K. Zimniewicz (red.), Zmiany w organizacji – przyczyny i konsekwencje, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu 105, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008
 • H. Witczak, Podsystem zarządzania zasobami ludzkimi w systemach społecznych, w: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 1(66) 2009, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009
 • H. Witczak, Otwarcie MŚP a integracja nadsystemu. Próba definiowania pola naukowego, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009
 • H. Witczak, Próba wzbogacenia istotnych pojęć kluczowych dla zarządzania strategicznego, w: K. Zimniewicz (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 129, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2009
 • H. Witczak (red.), Skrzynka narzędziowa menedżera, Zeszyty Naukowe 148, Wydawnictwo UEP w Poznaniu, Poznań 2010
 • H. Witczak, Skrzynka narzędziowa menedżera w systemie zarządzania, w: H. Witczak (red.), Skrzynka narzędziowa menedżera, Zeszyty Naukowe 148, Wydawnictwo UEP w Poznaniu, Poznań 2010
 • H. Witczak, Wybrane elementy aksjologicznego kontekstu sukcesu strategicznego, w: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 4/3, Wydział Zarządzania UG i Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2011, s. 231-243
 • M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, wyd. II zm., PWE, Warszawa 2012
 • H. Witczak, Problemy naukowe, w: M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, wyd. II zm., PWE, Warszawa 2012, s. 53 – 75
 • H. Witczak, Twierdzenia naukowe, w: M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, wyd. II zm., PWE, Warszawa 2012, s. 78 – 91
 • H. Witczak, Systemy twierdzeń naukowych, w: M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, wyd. II zm., PWE, Warszawa 2012, s. 91 – 94
 • H. Witczak, Wstęp do systemu nauk o zarządzaniu, Współczesne Zarządzanie nr 2/2013, s. 27 – 40
 • Witczak H., (2013), Wstęp do naukowego statusu koncepcji zarządzania, Organizacja i Kierowanie, nr 2/2014, s. 71 – 85
 • H. Witczak, Eksploracja tożsamości zarządzania zasobami ludzkimi i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, w: P. Wachowiak, P. Winch (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 123 – 132
 • H. Witczak, Wstęp do poznania systemu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, w: Marketing i Rynek nr 5/2014, PWE, Warszawa 2014, s. 1265 – 1272
 • Hubert Witczak, Wstęp do problemów tożsamości załogi przedsiębiorstwa, SOEP, vol. 2, no. 9 (270), Poznań 2014, s. 149 – 174
 • H. Witczak, Wstęp do systemu nauk o zarządzaniu, wyd. II zm., Poznań 2014, www.witczak.pl, Nauki o Zarządzaniu
 • Witczak H., 2016, Doktryny zarządzania strategicznego, w: praca zbiorowa (red. tematyczna: Stańczyk-Hugiet E., Niemczyk J.), Strategie. Procesy i praktyki, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 420, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, s. 398 – 410, Wrocław,
 • Witczak H., 2016, System innowacji, w: Grzegorczyk S., Mierzejewska W. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 431 – 446,
 • H.Witczak, Istota systemu zarządzania, Poznań 2016, www.witczak.pl / Praca naukowa/systemy zarządzania
 • Witczak H., Wstępne rozpoznanie istoty potencjału strategicznego systemu działającego, „Management Forum”, 2017, tom 5, nr 3, s. 45 – 51, UE Wrocław, Wrocław
 • Witczak H., 2017, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, WN PWN, Warszawa
 • Witczak H., 2018, Wprowadzenie do związku między wybranymi prawami nauk a skutecznością zarządzania strategicznego, „Management Forum” 2018(6) nr 1, Wrocław, s. 40-53
 • Witczak H., 2018, O systemowości zarządzania, [w]: M. Budzanowska-Drzewiecka, K. Czernek (red.), Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo UJ, seria Biznes i Zarządzanie, Kraków, s. 25-37
 • Polowczyk J., Witczak H., Błaszak M. (red.), 2018, Podejście ewolucyjne w naukach społecznych, CeDeWu, Warszawa
 • Witczak H., 2018, Ewolucja systemów działających, [w]: Polowczyk J., Witczak H., Błaszak M. (red.), Podejście ewolucyjne w naukach społecznych, CeDeWu, Warszawa
 • Witczak H., 2018, Tożsamość systemu zarządzania publicznego, [w]: Pająk K. (red.), Nowe zarządzanie publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne, WN PWN, Warszawa, s. 183-199
 • Witczak H., 2019, O roli systemu zarządzania zasobami ludzkimi, [w]: „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: Problemy, Innowacje, Projekty” nr 2(52), s. 55-66
 • Witczak H., 2020, The systemic-praxeological approach to the methodology of primary scientific activity of the management science system, „Research Papers in Economics and Finance”, vol. 4, No. (2) 2020, journal homepage: www.ref.ue.poznan.pl, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public Licensehttps://doi.org/10.18559/ref.2020.2.1, Poznań, pp. 7-17
 • Witczak H., 2020, Podsystem dążeń w systemach działających, [w]: Sopińska A., Modliński A. (red.), 2020, Współczesne zarządzanie – koncepcje i wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, www.wydawnictwo.sgh.waw.pl, Warszawa, ISBN 978-83-8030-375-1, s. 119 – 133
 • Witczak H., 2021, Keynes – współczesność – przyszłość, Biuletyn PTE, NR 3(94), sierpień 2021, Warszawa, ISSN 1507‑1383, s. 48 – 51.
 • Witczak H., 2023, Nauka o zarządzaniu. W kierunku systemu syntezy, CeDeWu, Warszawa